HELMOND - De best passende plaats voor een Time-out & Verblijfsvoorziening voor inwoners met complexe meervoudige problematiek is op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. Het college wees deze locatie op 10 oktober aan als beoogde locatie hiervoor.


De komende tijd gaan we in gesprek met bewoners en ondernemers rondom deze locatie om hun vragen te beantwoorden en aandachtspunten en eventuele zorgen te bespreken. Op 8 november in de avond volgt een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Meer informatie over de informatieavond volgt binnenkort.

Opvang en begeleiding

De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor mensen met complexe, meervoudige problematiek. In de voorziening kunnen maximaal 30 personen verblijven voor 24/7 opvang en begeleiding. Momenteel valt deze groep mensen tussen wal en schip. Het gaat om mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden. Zij vinden onvoldoende aansluiting bij het huidige aanbod of vallen (telkens) uit.

Hard nodig

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het duurt nog even voordat de voorziening haar deuren opent

Het locatievoorstel wordt half december in de gemeenteraadscommissie besproken. De raad stelt naar verwachting begin 2023 de locatie definitief vast. Als de locatie is aangewezen moeten verschillende stappen worden doorlopen, waaronder een planologische procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Ook krijgt komende periode de invulling van de voorziening verder vorm.

Meer weten?

Kijk op de pagina over de Time-out & Verblijfsvoorziening voor meer informatie.