BRABANT - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant stellen 380.000 euro subsidie beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant voor de bescherming van weidevogelkuikens in het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Met dit bedrag worden maatregelen getroffen op 100 hectare grasland om de kans op kuikenoverleving van weidevogels te vergroten want de populatie weidevogels neemt af.

De populatie van weidevogels neemt af. Met name in de kuikenfase hebben (jonge) weidevogels moeite om aan voldoende voedsel te komen. Kruidenrijke graslanden zijn belangrijk als gebied waar deze vogels zich kunnen voeden. Kuikens eten met name kleine insecten en spinnetjes. Meer kruiden in het grasland leidt tot een groter aanbod van insecten en dat vergroot dus de overlevingskansen van kuikens.

Beter kruidenrijk grasland door inzaaien en anders maaien

De subsidie van 380.000 euro wordt voor de periode 01-02-2024 t/m 31-12-2026 in drie jaarlijkse termijnen ter beschikking gesteld aan BoerenNatuur Brabant en is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van weidevogelgrasland in de gebieden Het Land van Heusden en Altena en Beerse Overlaet.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied): “Het landelijk gebied van Heusden en Altena kent van oudsher veel soorten weide- en akkervogels. In de laatste jaren zijn belangrijke soorten in aantal helaas fors achteruitgegaan. Maar juist waar de vogels actief beschermd worden, onder meer door de inzet van BoerenNatuur gaan de aantallen weer omhoog! Dit willen we verder stimuleren met deze subsidie.”

De komende jaren wordt 40 hectare van het grasland vroeger gemaaid, zodat het land verschraalt waardoor de grasmat minder dicht is en er meer kruiden kunnen groeien. De variatie in plantensoorten is goed voor de kruidenrijkdom. 50 hectare van voedselarmere graslanden wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel zodat er in de toekomst hogere aantallen insecten en meer verschillende soorten in het grasland te vinden zijn. De overige 10 hectare bestaat uit percelen waar nu alleen later wordt gemaaid. Deze worden omgezet in extensief beweidingsbeheer. Daardoor ontstaat er meer variatie in de grasstructuur en microreliëf in de percelen zodat weidevogelkuikens daar makkelijker doorheen kunnen lopen. De provincie zet zich met het verstrekken van deze subsidie in om de populatie weidevogels te helpen herstellen en de afname te stoppen.

Kennisdeling

De maatregelen zijn in lijn met de adviezen uit het OBN-rapport ‘habitatselectie en overleving van kievitskuikens in Nederlandse graslanden’ uit 2022. De kennis die wordt opgedaan, wordt gebundeld in feitelijke overzichten zodat ook andere agrariërs de geleerde lessen kunnen toepassen. Ook organiseert BoerenNatuur Brabant veldbijeenkomsten om resultaten te delen.

Jan van der Biezen, voorzitter van BoerenNatuur Brabant Oost: “We zien in de weidevogelgebieden van Brabant dat het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage levert aan het behoud en de ontwikkeling van de weidevogels. Met name op percelen met plasdras-beheer vinden we veel nesten. Kruidenrijke percelen in de buurt van de nesten zijn belangrijk voor de weidevogelkuikens in onze weidevogelgebieden in de Beerse Overlaat en Altena, omdat hierdoor het aantal insecten toeneemt, het voedsel van de kuikens. Door de kwaliteit van de percelen verder te verbeteren, nemen de overlevingskansen van de kuikens toe. Door de kennis te delen heeft het project een bredere werking voor alle ondernemers in de gebieden.”

De werkgebieden

De 100 hectare kruidenrijkgrasland worden gerealiseerd in vier deelgebieden: twee in het Land van Heusden en Altena en twee in de Beerse Overlaet. Deze gebieden liggen in het rivierengebied op zware tot zeer zware klei. De praktijk wijst uit dat ontwikkeling van kruidenrijke graslanden een moeilijke opgave is op dit type zware kleigronden vanwege de hoge voedselrijkdom van deze gronden.